Politika integrovaného systému manažérstva

  1. Starostlivosť o zákazníka a poskytovanie kvalitných komplexných služieb v oblasti analýzy, vývoja, implementácie a dodávky softvérových riešení je prvoradým cieľom spoločnosti I.S.D.D. plus, s. r. o.
  2. Spoločnosť I.S.D.D. plus chápe, že kvalita poskytovaných produktov je závislá predovšetkým od kvality, odbornosti a spokojnosti svojich zamestnancov, preto neváha investovať do ich ďalšieho vzdelávania a rozvoja a snaží sa o vytvorenie príjemného pracovného prostredia a motivujúce ohodnotenie svojich zamestnancov.
  3. Pri poskytovaní služieb zákazníkom spoločnosť I.S.D.D. plus zaručuje svojim klientov diskrétnosť a maximálnu ochranu informácií poskytnutých klientom.
  4. Spoločnosť I.S.D.D. plus ako spoločnosť s dlhoročným zázemím vníma rastúce spoločenské tlaky proti znečisťovaniu životného prostredia, neefektívnemu využívaniu zdrojov, nesprávnemu nakladaniu s odpadmi, klimatickej zmene a znehodnocovaniu ekosystémov, a preto sa rozhodla vybudovať v spoločnosti systém riadenia environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie svojich zamestnancov.
  5. Implementovaním a dodržiavaním systémov manažérstva kvality, environmentuinformačnej bezpečnosti podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14 001:2016 a STN ISO/IEC 27 001:2014 sa spoločnosť snaží zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.
  6. Spoločnosť I.S.D.D. plus sa zaväzuje k dodržiavaniu legislatívnych požiadaviek a trvalému zlepšovaniu systému manažérstva kvality, informačnej bezpečnosti a environmentu.

Certifikáty na stiahnutie

V Bratislave dňa 6.2. 2023

ISDD